Regulamin

gabinetu fizjoterapii Fizjostacja


搂1 Podstawa prawna
 • 1. Fizjostacja fizjoterapeuci i specjali艣ci Ewa Szersze艅 (dalej Gabinet) jest firm膮, w kt贸rej 艣wiadczone s膮 us艂ugi fizjoterapeutyczne i specjalistyczne.
 • 2. Gabinet znajduje si臋 w Gda艅sku, przy ulicy Obro艅c贸w Wybrze偶a 2; 80-398

搂2 Postanowienia og贸lne
 • 1. Regulamin okre艣la zasady 艣wiadczenia us艂ug fizjoterapeutycznych i specjalistycznych.
 • 2. Regulamin znajduje si臋 na stronie internetowej www.fizjostacja.pl. Jest te偶 przekazywany ka偶demu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.
 • 3. Nieznajomo艣膰 Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

搂3 Cele i zadania
 • 1. Celem dzia艂ania Gabinetu jest 艣wiadczenie us艂ug fizjoterapeutycznych i specjalistycznych.
 • 2. Do zada艅 Gabinetu nale偶y w szczeg贸lno艣ci zapewnienie wysokiej jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug fizjoterapeutycznych i specjalistycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, dzia艂anie promuj膮ce profilaktyk臋 zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz 艣wiadczenie us艂ug z uwzgl臋dnieniem potrzeb i bezpiecze艅stwa Pacjenta.

搂4 Czas i miejsce 艣wiadczenia us艂ug
 • 1. Fizjostacja Fizjoterapeuci i Specjali艣ci Ewa Szersze艅 jest otwarta od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00-20.00 z wy艂膮czeniem dni 艣wi膮tecznych. Istnieje mo偶liwo艣膰 um贸wienia wizyty w sobot臋 po wcze艣niejszym ustaleniu z fizjoterapeut膮
 • 2. Miejscem 艣wiadczenia us艂ug fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu.

搂5 Zasady rezerwacji i odwo艂ywania terapii
 • 1. Rezerwacji wizyty mo偶na dokona膰 telefonicznie pod nr tel.: 732 788 600 lub osobi艣cie
 • 2. Istnieje mo偶liwo艣膰 przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dost臋pno艣ci wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzie艅 wcze艣niej.
 • 3. Odwo艂ania wizyty nale偶y dokona膰 telefonicznie, lub osobi艣cie nie p贸藕niej ni偶 12 godzin przed um贸wionym terminem.
 • 4. W przypadku odwo艂ania wizyty p贸藕niej ni偶 12 godzin, lub nie stawienia si臋 na wizyt臋 Pacjent zobowi膮zany jest op艂aci膰 r贸wnowarto艣膰 ceny odwo艂anej wizyty. Nale偶no艣膰 zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.
 • 5. Zasady rezerwacji i odwo艂ywania terapii dotycz膮 si臋 r贸wnie偶 pacjent贸w kt贸rzy korzystaj膮 z naszych us艂ug w ramach podpisanych przez nas um贸w z Ubezpieczalniami tj. Centrum.Medyczne Enel-Med. S.A..; Towarzystwo Ubezpiecze艅 Allianz 呕ycie Polska S.A.; AWP Polska Sp. z o.o.; Compensa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A.; Signal Iduna TU S.A.; Centrum Medyczne Medicover.
 • 6. W przypadku odwo艂ania wizyty w terminie kr贸tszym ni偶 12 godzin Pacjent Ubezpieczalni zobowi膮zany jest zap艂aci膰 r贸wnowarto艣膰 ceny odwo艂anej wizyty.

搂6 Organizacja i przebieg wizyty
 • 1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizyt臋 kilka minut wcze艣niej przed wyznaczon膮 godzin膮.
 • 2. Sp贸藕nienie si臋 na wizyt臋 skutkuje skr贸ceniem czasu terapii.
 • 3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a tak偶e, na ich podstawie, okre艣lony cel i plan terapii.
 • 4. Przed przyst膮pieniem do terapii Pacjent wype艂nia ankiet臋 COVID 艣wiadcz膮ca o niskim zagro偶eniu epidemiologicznym, oraz zapoznaje si臋 z regulaminem gabinetu.
 • 5. Fizjoterapeuta mo偶e odm贸wi膰 przeprowadzenia terapii b膮d藕 przerwa膰 zabieg, je艣li:
 • a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszaj膮c godno艣膰 osobist膮 terapeuty. b. uzna, 偶e zagra偶a ona zdrowiu Pacjenta.
  c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wyst膮pienie zmian w wygl膮dzie sk贸ry.
 • 6. Fizjostacja prowadzi dokumentacj臋 medyczn膮 oraz zapewnia ochron臋 danych w niej zawartych.

搂7 Prawa i obowi膮zki Pacjenta
 • 1. W czasie korzystania z us艂ug Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
 • a. poszanowania godno艣ci oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu.
  b. 艣wiadcze艅 wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.
  c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, nast臋pstwach ich zastosowania lub zaniechania.
  d. pe艂nej dyskrecji jego osoby.
  e. pomocy i wyja艣nie艅 o sposobie przygotowania do zabiegu.
  f. wyra偶enia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 • 2. W czasie korzystania z us艂ug Gabinetu, Pacjent ma obowi膮zek:
 • a. poinformowa膰 personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniej膮cych przeciwwskazaniach do terapii.
  b. poinformowa膰 personel o aktualnych urazach, stanach b贸lowych i innych objawach powsta艂ych wskutek przeprowadzonej terapii, gdy偶 mo偶e mie膰 to istotny wp艂yw na przebieg dalszej fizjoterapii.
  c. przestrzegania zasad higieny osobistej.
  d. posiadania stroju sportowego podczas terapii.
  e. przestrzegania zalece艅 fizjoterapeuty.
 • 3. UWAGA! Jakiekolwiek urazy powsta艂e wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia b膮d藕 niestosowania si臋 do zalece艅 fizjoterapeuty nie mog膮 by膰 podstaw膮 do roszcze艅 wobec Fizjostacja fizjoterapeuci i specjali艣ci Ewa Szersze艅.

搂8 Vouchery upominkowe i pakiety
 • 1. W Gabinecie dost臋pne s膮 vouchery upominkowe, kt贸re mo偶na naby膰 w siedzibie firmy, na dowoln膮 kwot臋 lub us艂ug臋.
 • 2. Voucher mo偶na wykorzysta膰 na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu.
 • 3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
 • 4. Zar贸wno rezerwacja, jak i odwo艂anie wizyty z vouchera odbywa si臋 na zasadach og贸lnych, okre艣lonych w 搂5 Regulaminu.
 • 5. Voucher wa偶ny jest 6 miesi臋cy od daty zakupu.
 • 6. Voucher nie podlega wymianie na got贸wk臋.
 • 7. Pakiety fizjoterapeutyczne p艂atne s膮 z g贸ry na pierwszej wizycie.
 • 8. Czas na wykorzystanie pakietu fizjoterapeutycznego wynosi 4 miesi膮ce.

搂9 Przepisy porz膮dkowe
 • 1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzgl臋dny zakaz palenia tytoniu, spo偶ywania napoj贸w alkoholowych oraz bycia pod ich wp艂ywem, a tak偶e za偶ywania 艣rodk贸w odurzaj膮cych.
 • 2. Pacjenci przebywaj膮cy na terenie Gabinetu zobowi膮zani s膮 do poszanowania mienia b臋d膮cego jego w艂asno艣ci膮 oraz nale偶膮cego do innych Pacjent贸w, jak r贸wnie偶 do zachowania czysto艣ci.
 • 3. Za zniszczenie mienia, o kt贸rym mowa w ust. 2, Pacjenci ponosz膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮.

搂10 Postanowienia ko艅cowe
 • 1. Ka偶dy Pacjent zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 z Regulaminem (co o艣wiadcza na pi艣mie) i przestrzegania jego zasad.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 • 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci Regulaminu.
 • 4. Niewyra偶enie zgody na postanowienia Regulaminu jest r贸wnoznaczne z brakiem mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug Gabinetu.
 • 5. Wszelkie skargi/wnioski Pacjent mo偶e sk艂ada膰 na pi艣mie na adres korespondencyjny: Fizjostacja fizjoterapeuci i specjali艣ci , lub mailowo kontakt@fizjostacja.pl
 • 6. Wszystkie skargi/wnioski rozpatrywane s膮 w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wp艂ywu.

搂11 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta przetwarzane s膮 na zasadach opisanych w Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych). 2. Obowi膮zek informacyjny - art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odr臋bny dokument. Regulamin obowi膮zuje od 01.01.2017 roku.